Integritetspolicy för de 9 städerna

1. Dataskydd i korthet

Allmänna anmärkningar

Följande anmärkningar ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter genom vilka du kan identifieras personligen. För detaljerad information om ämnet dataskydd, se vår dataskyddsdeklaration som anges under denna text.

Datainsamling på vår webbplats

Vem är ansvarig för datainsamlingen på denna webbplats?

Databehandling på denna webbplats utförs av webbplatsoperatören. Du hittar hans kontaktuppgifter i avtrycket på denna webbplats.

Hur samlar vi in dina uppgifter?

Å ena sidan samlas dina uppgifter in genom att du lämnar dem till oss. Det kan t.ex. vara uppgifter som du anger i ett kontaktformulär.

Andra uppgifter samlas in automatiskt av våra IT-system när du besöker webbplatsen. Detta är huvudsakligen tekniska data (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tid för sidvisning). Dessa uppgifter samlas in automatiskt så snart du besöker vår webbplats.

Vad använder vi dina uppgifter till?

En del av uppgifterna samlas in för att säkerställa felfri tillhandahållande av webbplatsen. Andra uppgifter kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du när det gäller dina uppgifter?

Du har rätt att när som helst kostnadsfritt få information om ursprung, mottagare och syfte med dina lagrade personuppgifter. Du har också rätt att begära rättelse, blockering eller radering av dessa uppgifter. Du kan när som helst kontakta oss på den adress som anges i avtrycket med avseende på denna och andra frågor om dataskydd. Dessutom har du rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Analysverktyg och verktyg från tredje part

När du besöker vår webbplats kan ditt surfbeteende utvärderas statistiskt. Detta sker främst med hjälp av cookies och med så kallade analysprogram. Analysen av ditt surfbeteende är vanligtvis anonym; surfbeteendet kan inte spåras tillbaka till dig. Du kan invända mot denna analys eller förhindra den genom att inte använda vissa verktyg. Du hittar detaljerad information om detta i följande sekretesspolicy.

Du kan invända mot denna analys. Vi kommer att informera dig om invändningsalternativen i denna sekretesspolicy.

2 Allmänna anmärkningar och obligatorisk information

Skydd av personuppgifter

Operatörerna av dessa sidor tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och denna dataskyddsdeklaration.

När du använder denna webbplats samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter är uppgifter med vilka du kan identifieras personligen. Denna integritetspolicy förklarar vilka uppgifter vi samlar in och vad vi använder dem till. Den förklarar också hur och i vilket syfte detta görs.

Vi vill påpeka att dataöverföring via Internet (t.ex. kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsluckor. Ett fullständigt skydd av uppgifterna mot åtkomst från tredje part är inte möjligt.

Anmärkning om det ansvariga organet

Personuppgiftsansvarig för denna webbplats är:

9 städer + 1 i Niedersachsen
Hannover marknadsföring och turism GmbH
Turistområde
Vahrenwalder Strasse 7
30165 Hanover

Telefon: +49 (0) 511/168-49746
E-post: 9cities@hannover-tourismus.de

Personuppgiftsansvarig är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser eller liknande).

Återkallande av ditt samtycke till databehandling

Många databehandlingsåtgärder är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ett samtycke som du redan har lämnat. Allt du behöver göra är att skicka ett informellt meddelande till oss via e-post. Lagligheten av den databehandling som utförts fram till återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

Rätt att invända mot insamling av uppgifter i särskilda fall och mot direktmarknadsföring (art. 21 GDPR)

Om databehandlingen baseras på art. 6 para. 1 lit. e eller f DSGVO har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter av skäl som hänför sig till din särskilda situation; detta gäller även profilering som baseras på dessa bestämmelser. Respektive rättslig grund som behandlingen baseras på finns i denna dataskyddsdeklaration. Om du gör invändningar kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter om vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen sker i syfte att göra gällande, utöva eller försvara rättsliga anspråk (invändning enligt artikel 21.1 i DSGVO).

Om dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter som rör dig för sådan marknadsföring; detta gäller även profilering i den mån den är relaterad till sådan direkt marknadsföring. Om du invänder kommer dina personuppgifter därefter inte längre att användas för direkt marknadsföring (invändning enligt art. 21.2 DSGVO).

Rätt att överklaga till behörig tillsynsmyndighet

I händelse av överträdelser av GDPR ska registrerade ha rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där de har sin stadigvarande bostad, arbetsplats eller den plats där den påstådda överträdelsen ägde rum. Rätten att överklaga påverkar inte tillämpningen av något annat administrativt eller rättsligt rättsmedel.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller för att fullgöra ett avtal överlämnade till dig eller till en tredje part i ett vanligt, maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig kommer detta endast att ske i den mån det är tekniskt genomförbart.

SSL- eller TLS-kryptering

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, t.ex. beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör, använder denna webbplats ett SSL- eller SSL-protokoll. TLS-kryptering. Du känner igen en krypterad förbindelse på att adressraden i webbläsaren ändras från ”http://” till ”https://” och på låssymbolen i din webbläsarrad.

Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan de uppgifter som du överför till oss inte läsas av tredje part.

Information, blockering, radering och korrigering

Inom ramen för tillämpliga rättsliga bestämmelser har du rätt att när som helst få kostnadsfri information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare och syftet med databehandlingen och, om tillämpligt, en rätt till korrigering, blockering eller radering av dessa uppgifter. Du kan när som helst kontakta oss på den adress som anges i avtrycket för detta ändamål och för ytterligare frågor om personuppgifter.

Rätt att begränsa behandlingen

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. För detta ändamål kan du när som helst kontakta oss på den adress som anges i avtrycket. Rätten att begränsa behandlingen finns i följande fall:

  • Om du bestrider att de personuppgifter som vi har om dig är korrekta behöver vi vanligtvis tid för att verifiera detta. Så länge granskningen pågår har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
  • Om behandlingen av dina personuppgifter har skett/sker på ett olagligt sätt kan du begära begränsning av databehandlingen istället för radering.
  • Om vi inte längre behöver dina personuppgifter, men du behöver dem för att utöva, försvara eller verkställa rättsliga anspråk, har du rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter istället för radering.
  • Om du vill göra en invändning i enlighet med art. 21 para. 1 DSGVO måste en avvägning göras mellan dina och våra intressen. Så länge det ännu inte har fastställts vems intressen som väger tyngst har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter får dessa – förutom att lagras – endast behandlas med ditt samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller av skäl som rör Europeiska unionens eller en medlemsstats viktiga allmänna intresse.

3. Datainsamling på vår webbplats

Kakor

Internetsidorna använder delvis så kallade cookies. Cookies orsakar ingen skada på din dator och innehåller inga virus. Cookies används för att göra vår webbplats mer användarvänlig, effektiv och säker. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och sparas av din webbläsare.

De flesta av de cookies vi använder är så kallade ”session cookies”. De raderas automatiskt i slutet av ditt besök. Andra cookies lagras på din enhet tills du tar bort dem. Dessa cookies gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare vid nästa besök.

Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, utesluta godkännande av cookies för vissa fall eller i allmänhet och aktivera automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren. Om cookies avaktiveras kan funktionaliteten på denna webbplats vara begränsad.

Cookies som krävs för att genomföra den elektroniska kommunikationsprocessen eller för att tillhandahålla vissa funktioner som du har begärt (t.ex. varukorgsfunktion) lagras på grundval av Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO lagrad. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att lagra cookies för ett tekniskt felfritt och optimerat tillhandahållande av sina tjänster. I den mån andra cookies (t.ex. cookies för att analysera ditt surfbeteende) lagras, behandlas dessa separat i denna dataskyddsdeklaration.

Serverns loggfiler

Leverantören av sidorna samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt överför till oss. Dessa är:

  • Typ och version av webbläsare
  • Operativsystem som används
  • Hänvisande URL
  • Värdnamn för åtkomstdatorn
  • Tidpunkt för serverförfrågan
  • IP-adress

Dessa uppgifter slås inte samman med andra uppgiftskällor.

Insamlingen av dessa uppgifter baseras på Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av en tekniskt felfri presentation och optimering av sin webbplats – för detta ändamål måste serverns loggfiler registreras.

4. Plugins och verktyg

YouTube med förbättrat dataskydd

Vår webbplats använder plugins från webbplatsen YouTube. Operatör av sidorna är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

Vi använder YouTube i utökat dataskyddsläge. Enligt YouTube innebär detta läge att YouTube inte lagrar någon information om besökare på denna webbplats innan de tittar på videon. Utlämnande av uppgifter till YouTube-partner är dock inte nödvändigtvis undantaget från det utökade dataskyddet. YouTube – oavsett om du tittar på en video – upprättar alltså en anslutning till Googles DoubleClick-nätverk.

Så snart du startar en YouTube-video på vår webbplats upprättas en anslutning till YouTube-servrarna. Detta talar om för YouTube-servern vilka av våra sidor du har besökt. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto gör du det möjligt för YouTube att koppla ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto.

Dessutom kan YouTube spara olika cookies på din slutenhet när du startar en video. Med hjälp av dessa cookies kan YouTube få information om besökare på vår webbplats. Denna information används bland annat för att samla in videostatistik, förbättra användarupplevelsen och förhindra bedrägeriförsök. Cookies finns kvar på din enhet tills du tar bort dem.

Vid behov kan ytterligare databehandlingsprocesser utlösas efter starten av en YouTube-video, som vi inte har något inflytande över.

YouTube används för en tilltalande presentation av våra online-erbjudanden. Detta utgör ett berättigat intresse i den mening som avses i artikel 6.1 i 1 lit. f GDPR.

För mer information om integritet på YouTube, se deras integritetspolicy på: https://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube.

Google Web Fonts

Denna webbplats använder så kallade webbtypsnitt som tillhandahålls av Google för enhetlig visning av typsnitt. När du öppnar en sida laddar din webbläsare de nödvändiga webbteckensnitten i webbläsarens cacheminne för att kunna visa texter och teckensnitt korrekt.

För detta ändamål måste den webbläsare du använder ansluta till Googles servrar. Detta gör det möjligt för Google att veta att vår webbplats har öppnats via din IP-adress. Google Web Fonts används för att skapa en enhetlig och tilltalande presentation av våra online-erbjudanden. Detta utgör ett berättigat intresse i den mening som avses i art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

Om din webbläsare inte stöder webbteckensnitt, används ett standardteckensnitt av din dator.

Mer information om Google Web Fonts finns på https://developers.google.com/fonts/faq och i Googles sekretesspolicy: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Den här webbplatsen använder karttjänsten Google Maps via ett API. Leverantör är Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

För att kunna använda funktionerna i Google Maps är det nödvändigt att lagra din IP-adress. Denna information överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Leverantören av denna webbplats har inget inflytande på denna dataöverföring.

Google Maps används för att ge en tilltalande presentation av våra online-erbjudanden och för att göra det enkelt att hitta de platser som vi anger på webbplatsen. Detta utgör ett berättigat intresse i den mening som avses i art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

Mer information om hanteringen av användardata finns i Googles sekretesspolicy: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

5. Analysverktyg och reklam

Matomo (tidigare Piwik)

Den här webbplatsen använder webbanalystjänsten Matomo med öppen källkod. Matomo använder så kallade ”cookies”. Detta är textfiler som lagras på din dator och möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. För detta ändamål lagras den information som genereras av cookien om användningen av denna webbplats på vår server. IP-adressen anonymiseras före lagring.

Matomo-cookies finns kvar på din terminalenhet tills du tar bort dem.

Matomo-cookies lagras på grundval av artikel 6 para. 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att anonymt analysera användarnas beteende för att optimera både sin webbplats och sin reklam.

Den information som genereras av cookien om användningen av denna webbplats vidarebefordras inte till tredje part. Du kan neka användningen av cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare, men observera att om du gör detta kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats.

Om du inte samtycker till lagring och användning av dina uppgifter kan du avaktivera lagringen och användningen ovan. I detta fall lagras en opt-out-cookie i din webbläsare, som förhindrar Matomo från att lagra användningsdata. Om du raderar dina cookies kommer detta att leda till att Matomos opt-out-cookie också raderas. Opt-out måste återaktiveras när du besöker vår webbplats igen.