Polityka prywatności 9 miast

1. ochrona danych w skrócie

[borlabs-cookie type=”btn-cookie-preference” title=”Zmień pliki cookie” /]

Uwagi ogólne

Poniższe uwagi zawierają prosty przegląd tego, co dzieje się z danymi osobowymi użytkownika, gdy odwiedza on naszą witrynę internetową. Dane osobowe to wszelkie dane, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat ochrony danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z naszym oświadczeniem o ochronie danych osobowych znajdującym się poniżej tego tekstu.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie odbywa się przez operatora strony. Jego dane kontaktowe można znaleźć w stopce redakcyjnej tej strony.

W jaki sposób gromadzimy dane użytkowników?

Z jednej strony, dane użytkownika są gromadzone poprzez przekazanie ich nam przez użytkownika. Mogą to być na przykład dane wprowadzone przez użytkownika w formularzu kontaktowym.

Inne dane są gromadzone automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlania strony). Dane te są gromadzone automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy dane użytkowników?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia bezbłędnego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowania użytkownika.

Jakie prawa przysługują użytkownikowi w odniesieniu do jego danych?

Użytkownik ma prawo do bezpłatnego otrzymania w dowolnym momencie informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Użytkownik ma również prawo zażądać poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. Użytkownik może w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej w odniesieniu do tego i innych pytań dotyczących ochrony danych. Ponadto użytkownik ma prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Narzędzia analityczne i narzędzia innych firm

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej zachowanie użytkownika podczas surfowania może być oceniane statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą plików cookie i tak zwanych programów analitycznych. Analiza zachowania użytkownika podczas surfowania jest zazwyczaj anonimowa; zachowania użytkownika podczas surfowania nie można prześledzić wstecz. Użytkownik może sprzeciwić się tej analizie lub zapobiec jej poprzez niekorzystanie z niektórych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w poniższej polityce prywatności.

Możesz sprzeciwić się tej analizie. O opcjach sprzeciwu poinformujemy w niniejszej polityce prywatności.

2 Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę danych osobowych użytkowników. Dane osobowe użytkowników traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej witryny gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można zidentyfikować użytkownika. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu jest to robione.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. komunikacja przez e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga dotycząca podmiotu odpowiedzialnego

Administratorem danych dla tej strony internetowej jest:

9 miast + 1 w Dolnej Saksonii
Hannover Marketing and Tourism GmbH
Obszar turystyczny
Vahrenwalder Strasse 7
30165 Hanower

Telefon: +49 (0) 511/168-49746
E-mail: 9cities@hannover-tourismus.de

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. imion i nazwisk, adresów e-mail itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika. Użytkownik może w dowolnym momencie odwołać udzieloną wcześniej zgodę. Wystarczy, że wyślesz nam nieformalną wiadomość e-mailem. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzonego do momentu odwołania.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w określonych przypadkach i wobec marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO)

Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 litr. e lub f DSGVO, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją; dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach. Odpowiednią podstawę prawną, na której opiera się przetwarzanie, można znaleźć w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych. W przypadku sprzeciwu użytkownika nie będziemy już przetwarzać jego danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności użytkownika, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych (sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 DSGVO).

Jeśli dane osobowe użytkownika są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących go danych osobowych do celów takiego marketingu; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeśli użytkownik wyrazi sprzeciw, jego dane osobowe nie będą już wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 2 DSGVO).

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia RODO osoby, których dane dotyczą, mają prawo odwołać się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania pozostaje bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie jego zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane użytkownikowi lub stronie trzeciej w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli użytkownik zażąda bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, zostanie to wykonane tylko w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania wysyłane do nas jako operatora witryny, niniejsza witryna korzysta z protokołu SSL lub SSL. Szyfrowanie TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane przesyłane do nas nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacje, blokowanie, usuwanie i poprawianie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych użytkownik ma w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. Użytkownik może w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej w tym celu oraz w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu można skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w nadruku. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

  • Jeśli użytkownik zakwestionuje dokładność przechowywanych przez nas jego danych osobowych, zazwyczaj będziemy potrzebować czasu, aby to zweryfikować. Na czas trwania przeglądu użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.
  • Jeśli przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywało/odbywa się niezgodnie z prawem, użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
  • Jeśli nie potrzebujemy już danych osobowych użytkownika, ale są one potrzebne do dochodzenia, obrony lub egzekwowania roszczeń prawnych, użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • Jeśli użytkownik chce złożyć sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 DSGVO, należy zachować równowagę między interesami użytkownika a naszymi. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, użytkownik ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.

Jeśli użytkownik ograniczył przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te mogą być – poza ich przechowywaniem – przetwarzane wyłącznie za jego zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3. gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Pliki cookie

Strony internetowe częściowo wykorzystują tak zwane pliki cookie. Pliki cookie nie powodują żadnych uszkodzeń komputera i nie zawierają wirusów. Pliki cookie są używane, aby nasza strona internetowa była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczna i bezpieczna. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika i zapisywane przez przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „sesyjne pliki cookie”. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Inne pliki cookie są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu ich usunięcia przez użytkownika. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika podczas kolejnej wizyty.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby był informowany o ustawieniach plików cookie i zezwalał na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczał akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywował automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone, funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

Pliki cookie, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub zapewnienia określonych funkcji, o które prosił użytkownik (np. funkcja koszyka zakupów), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 1 litr. f DSGVO zapisane. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. W zakresie, w jakim przechowywane są inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizy zachowania użytkownika podczas surfowania), są one omówione oddzielnie w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które przeglądarka użytkownika automatycznie przesyła do nas. Są to:

  • Typ i wersja przeglądarki
  • Używany system operacyjny
  • Adres URL strony odsyłającej
  • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • Czas żądania serwera
  • Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Gromadzenie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 litr. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu pliki dziennika serwera muszą być rejestrowane.

4. wtyczki i narzędzia

YouTube ze zwiększoną ochroną danych

Nasza strona internetowa wykorzystuje wtyczki z serwisu YouTube. Operatorem stron jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

Korzystamy z YouTube w trybie rozszerzonej ochrony danych. Według YouTube ten tryb oznacza, że YouTube nie przechowuje żadnych informacji o odwiedzających tę witrynę przed obejrzeniem filmu. Rozszerzony tryb ochrony danych nie wyklucza jednak ujawniania danych partnerom YouTube. W ten sposób YouTube – niezależnie od tego, czy użytkownik ogląda film – nawiązuje połączenie z siecią Google DoubleClick.

Po uruchomieniu filmu YouTube na naszej stronie internetowej nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Informuje to serwer YouTube, które z naszych stron odwiedził użytkownik. Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie YouTube, umożliwia YouTube bezpośrednie powiązanie jego zachowania podczas przeglądania z jego osobistym profilem. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

Ponadto YouTube może zapisywać różne pliki cookie na urządzeniu końcowym użytkownika po uruchomieniu filmu. Za pomocą tych plików cookie YouTube może uzyskiwać informacje o osobach odwiedzających naszą witrynę. Informacje te są wykorzystywane między innymi do gromadzenia statystyk wideo, poprawy komfortu użytkowania i zapobiegania próbom oszustwa. Pliki cookie pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu ich usunięcia.

W razie potrzeby dalsze operacje przetwarzania danych mogą być uruchamiane po uruchomieniu filmu na YouTube, na co nie mamy wpływu.

YouTube jest używany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 litr. f RODO.

Więcej informacji na temat prywatności w YouTube można znaleźć w ich polityce prywatności pod adresem: https://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube.

Czcionki internetowe Google

Ta witryna korzysta z tak zwanych czcionek internetowych dostarczanych przez Google w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Po wywołaniu strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.

W tym celu używana przeglądarka musi łączyć się z serwerami Google. Dzięki temu Google wie, że nasza strona internetowa została odwiedzona za pośrednictwem adresu IP użytkownika. Czcionki Google Web Fonts są używane w celu zapewnienia jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 litr. f RODO.

Jeśli przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, komputer używa standardowej czcionki.

Więcej informacji na temat Google Web Fonts można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Mapy Google

Ta witryna korzysta z usługi map Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Aby korzystać z funkcji Map Google, konieczne jest zapisanie adresu IP użytkownika. Informacje te są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na transmisję danych.

Mapy Google są używane w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online i ułatwienia znalezienia miejsc, które wskazujemy na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 litr. f RODO.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

5. narzędzia analityczne i reklama

Matomo (dawniej Piwik)

Ta witryna korzysta z usługi analizy internetowej Matomo typu open source. Matomo używa tzw. plików cookie. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. W tym celu informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z tej witryny są przechowywane na naszym serwerze. Adres IP jest anonimizowany przed zapisaniem.

Pliki cookie Matomo pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika, dopóki ich nie usunie.

Pliki cookie Matomo są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 litr. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w anonimowej analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam.

Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej witryny nie są przekazywane stronom trzecim. Użytkownik może odmówić korzystania z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że jeśli to zrobi, może nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej witryny.

Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na przechowywanie i wykorzystywanie jego danych, może dezaktywować powyższe przechowywanie i wykorzystywanie. W takim przypadku w przeglądarce użytkownika zapisywany jest plik cookie opt-out, który uniemożliwia Matomo przechowywanie danych dotyczących użytkowania. Usunięcie plików cookie spowoduje również usunięcie pliku cookie rezygnacji Matomo. Rezygnacja musi zostać ponownie aktywowana po ponownym odwiedzeniu naszej witryny.